دوره 5، شماره 46، فروردین 1401، صفحات 11 - 1
نویسندگان : شیوا دلیریان و فهمیه شیبانی و پروانه خفتان *

چکیده :
هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش هنر چرم دوزی بر بهبود رضایت و لذت از زندگی مادران دارای فرزند کم‌توان‌ذهنی انجام شد. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای‎کودک کم توان ذهنی مراجعه کننده به موسسه توانبخشی ولیعصر(عج) تهران در سال 1398بود.از مادرانی که در پیش آزمون فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی(Q Q-Les-) اندیکت و همکاران (۱۹۹۳)، نمره پایینی کسب کرده بودند30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و یه صورت تصادفی، در دو گروه آزمایش و کنترل( درهر گروه 15 نفر) قرار گرفتند.اعضای گروه آزمایش طی هشت جلسه نود دقیقه ای هنر چرم دوزی را آموزش دیدند و اعضای گروه کنترل تحت هیچ مداخله‌ای قرار نگرفتند و یک هفته پس از اتمام جلسات از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد.داده‌ها با بهره‌گیری از نرم افزار spss و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد که آموزش گروهی هنر چرم دوزی در بهبود رضایت و لذت از زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی موثر بوده است.(01/0(p< بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی هنر چرم دوزی مداخله‌ای موثر است. و استفاده از آن برای بهبود رضایت و لذت از زندگی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی در مراکز توانبخشی بهزیستی و کلینیک مددکاری اجتماعی پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی :
رضایت و لذت از زندگی، کم توان ذهنی، هنر چرم دوزی