دوره 6، شماره 68، بهمن 1402، صفحات 46 - 59
نویسندگان : خدیجه مالک نژاد و شایسته رضائی *

چکیده :
هدف این پژوهش ارزیابی خطاهای دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهر الیگودرز در حل مسائل کلامی جمع و تفریق فرایندی، بر اساس الگوی نیومن است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر پایه ی دوم ابتدایی شهر الیگودرز در سال تحصیلی 1402- 1401 است، که پنج کلاس به تعداد 150 دانش آموز بصورت تصادفی-خوشه ای برای نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل چهار سوال محقق ساخته است که روایی سوالات با شاخص نسبت روایی محتوایی تایید شد. همچنین پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارspss27 انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که خطای تبدیل در مرتبه اول، خطای پردازش در مرتبه دوم، بعد از آن خطای خواندن در مرتبه سوم قرار دارد. مرتبه چهارم میزان خطا نیز مربوط به خطای درک و درمرتبه آخر خطای رمزگذاری قرار دارد. بین عملکرد دانش آموزان و خطاهای پنج گانه نیومن رابطه معکوس، منفی و معنادار وجود دارد به این معنا که هر چقدر خطاهای دانش آموزان افزایش می یابد عملکرد آنها کاهش پیدا می کند. مقایسه دو به دو نوع سوالات نیز نشان داد که میانگین خطا در سوالات مفهومی و کاربردی نسبت به گروه دیگر سوالات بیشتر بود که بالاتر بودن میانگین خطا در این نوع سوالات، نشان از ضعف دانش آموزان در درک مفاهیم اولیه جمع و تفریق فرایندی داشت.

کلمات کلیدی :
مسائل کلامی، خطا، جمع و تفریق فرایندی، الگوی تحلیل خطای نیومن، پایه دوم ابتدایی


مشاهده مقاله
97
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۶ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲