دوره 4، شماره 34، فروردین 1400، صفحات 44 - 34
نویسندگان : سجاد انصاری اردلی * و کرامت حاجی حسنی دره شوری و پیمان حاجی حسنی دره شوری و کامران حاجی حسنی دره شوری

چکیده :
یکی از علت‌های اصلی افت تحصیلی، ترک تحصیل و عدم پیشرفت دانش آموزان در امر آموزش وجود ناتوانی‌های یادگیری یا همان اختلال‌های یادگیری می‌باشد که این امر گویای اهمیت زیاد آن و نیاز به توجه بیشتر به دانش آموزن دارای اختلال‌های یادگیری است. هدف از این پژوهش بررسی اجمالی اختلال‌های یادگیری، علل و عوامل ایجاد آن در بین دانش آموزان بوده است. همچنین در پایان این مقاله به بررسی میزان شیوع اختلال‌های یادگیری در بین دانش آموزان پرداخته شده است و مشخص شده که بالاترين نرخ شيوع مربوط به اختلال رياضي دختران با شيوعي در حدود 83/9 درصد بوده و پایین ترین نرخ شیوع با 48/4 درصد در زمينه اختلال خواندن باز هم مربوط به دختران بوده است. در این مقاله از روش‌های توصیفی، کتابخانه‌ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. میزان شیوع اختلال‌های یادگیری بین 2 تا 10 درصد در نوسان است. با توجه به این که تعداد این دانش آموزان کم نیست باید معلمان و اولیا وقت بیشتری برای آموزش این دانش آموزان بگذارند و به صورت ویژه به آنها آموزش دهند.

کلمات کلیدی :
اختلال یادگیری، شیوع، عوامل، دانش آموزان