دوره 4، شماره 34، فروردین 1400، صفحات 105 - 97
نویسندگان : فاطمه خونساری و محمدعاشوری *

چکیده :
بازی‌درمانی باعث بهبود تحول اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان می‌شود. با این حال، موانع ارتباطی بین والدین شنوا و فرزندان کم‌شنوای آنها می‌تواند مانع رشد این کودکان شود و آنها را از مزایای مراقبت و حمایت والدین محروم کند. بر این اساس، ارتباط موثر بین والدین و فرزندان کم‌شنوای آنها برای رشد و تحول جسمی، هوشی، هیجانی و بهزیستی این کودکان از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، به نظر می‌رسد که بازی‌درمانی مزایای قابل توجهی برای کودکان کم‌شنوا داشته باشد. بازی‌درمانی به طیف وسیعی از روش‌های استفاده از انگیزه طبیعی کودکان برای کاوش و مهار آن به منظور پاسخگویی و تأمین نیازهای تحولی و بهداشت روانی آنها اشاره دارد. همچنین برای اهداف آموزشی و روانشناختی از جمله تنظیم هیجان استفاده می‌شود. در این مقاله، درباره بازی‌درمانی بحث می‌شود. ابتدا مبانی نظری بازی‌درمانی و کاربرد آن مورد بحث قرار می‌گیرد، هیجان‌ها و چرخ آنها مطرح می‌شود. سپس مشکلات هیجانی در کودکان کم‌شنوا، تنظیم شناختی هیجان و تنظیم رفتاری هیجان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و سرانجام نقش بازی‌درمانی در تنظیم هیجان کودکان کم‌شنوا بررسی می‌شود.

کلمات کلیدی :
بازی‌درمانی، تنظیم هیجان‌، چرخ هیجان، کودکان ناشنوا