اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر تمايز يافتگي، سازگاري زناشويي و صميميت جنسي همسران جانباز و ايثارگر شهر اهواز
اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر تمايز يافتگي، سازگاري زناشويي و صميميت جنسي همسران جانباز و ايثارگر شهر اهواز
دوره 2، شماره 20، بهمن 98، صفحه 145 - 160
نویسندگان : منا موالی *

چکیده :
تمايز يافتگي، سازگاري زناشويي و صميميت جنسي از جمله عواملی است که در پایداری زناشویی و ثبات نظام خانواده نقش مؤثری را ایفا می کند. خانواده کانونی است که در آن ارزشهای اخلاقی، باورهای دینی و معیارهای اجتماعی از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد و زمینه ی رشد عاطفی و تربیت اخلاقی و اجتماعی اعضای خانواده فراهم می گردد. خانواده در انتقال فرهنگ و پاسداری از ارزشهای فرهنگی جامعه نیز اساسی ترین نقش را عهده دار است. بنابراین سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پوپایی نظام خانواده وابسته است و بنابراین سلامت و تعادل نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر و والدین و فرزند بستگی داردهدف از اين پژوهش، تعيين اثربخشي مداخله شناختي رفتاري بر تمايز يافتگي، سازگاري زناشويي و صميميت جنسي همسران جانباز و ايثار گر شهر اهواز بود. حجم نمونه 30 نفر بود كه از جامعه مذكور، به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.15 نفر به گروه آزمايش و 15 نفر به گروه كنترل به صورت تصادفي قرار گرفتند. طرح پژوهش، نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود. ابزار هاي پژوهشي مورد استفاده پرسشنامه هاي تمايز يافتگي، سازگاري زناشويي و صميميت جنسي بود. گروه آزمايش در طول ده جلسه، هرجلسه به مدت 90 دقيقه مداخله شناختي – رفتاري دريافت كردند. براي تحليل داده ها از تحليل كواريانس چند متغيره و يك متغيره استفاده شد. یافته‌ها نشان داد مداخله شناختي – رفتاري بر افزايش تمايز يافتگي، سازگاري زناشويي و صميميت جنسي همسران جانباز و ايثار گر تاثير دارد.

واژگان کلیدی :
مداخله شناختي – رفتاري، تمايز يافتگي، سازگاري زناشويي، صميميت جنسي