دوره 2، شماره 18، آذر 98، صفحات 113 - 126
نویسندگان : فاطمه اسدی و سید شمس الدین هاشمی مقدم * و سعید موسوی پور

چکیده :
امروزه فعالیت در مدرسه و گرفتن دانستنی‌ها، مهارت‌ها و نگرش بخش عظیمی از زندگی انسان شده است و دیگر نمی‌توان با طرز تلقی گذشته تدریس را به معنای انتقال معلومات از ذهن معلم به ذهن شاگرد دانست زیرا این امر باعث می‌شود که ذهن شاگرد انباشته از مطالب شود که با نیاز و فکرشان متناسب نیست و آن‌ها آنچه را که آموخته‌اند طوطی‌وار تکرار کنند و به‌تدریج از یادگیری احساس کسالت ‌کنند و چنین یادگیری نه‌تنها در سازندگی آن‌ها نقش مؤثری ایفا نمی‌کند بلکه زمینه رکورد علمی و دل‌زدگی از فعالیت‌های علمی را فراهم می‌کند. تحول، به بستر و فضایی اثربخش نیاز دارد که بتواند در دانش، روش، منش و نگرش افراد تغییر ایجاد کند بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس اکتشافی هدایت‌شده بر خلاقیت دانش آموزان دختر پایه هشتم در درس علوم تجربی انجام شد. روش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرستان خمین به تعداد572 نفر بود از میان مجموعه مدارس اول متوسطه شهرستان خمین، یک مدرسه انتخاب شد و سپس از میان مجموعه کلاس‌های هشتم آن مدرسه به‌طور تصادفی یک کلاس به‌عنوان گروه گواه (26 نفر) و کلاس دیگر به‌عنوان گروه آزمایش (26 نفر) انتخاب گردید. در این مطالعه، جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه خلاقیت عابدی که دارای خرده مقیاس های (سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) بود، استفاده شد به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده گردید.یافته‌های پژوهش نشان داد روش تدریس اکتشافی هدایت‌شده به طور کلی منجر به افزایش خلاقیت دانش آموزان شده است.

کلمات کلیدی :
روش تدریس اکتشافی هدایت شده، خلاقیت، دانش آموزان، علوم تجربی