دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 200 - 212
نویسندگان : یگانه مظهری *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر رابطه نظام‌های فعالساز رفتار/ بازداری رفتار با مهارت‌های ارتباطی در دانش اموزان دارای اختلال اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی ADHD می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی وازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه دوم داری اختلال نارسایی توجه/بیش مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره تحت نظر آموزش و پرورش شهرستان سمنان می‌باشند که حجم نمونه با تخصیص مناسب بر اساس جدول مورگان 103 نفر برآورد شد. در این پژوهش برای بررسی نظام‌های بازداری رفتاری، فعال‌سازی رفتار از پرسشنامه فعال ساز، بازداری رفتاری(کارور و وایت) و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کوئین دامCSTR استفاده شده است. در این تحقیق به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون گام به گام استفاده شد. تحلیل داده‌ها حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر متغیر بازداری، فعال‌سازی با مهارت‌های ارتباطی می‌باشد. این بدین معنا می‌باشد که سیستم فعال ساز رفتار مهارت‌های بالا ارتباطی را تبیین می‌کند و سیستم بازداری رفتار با مهارت‌های پایین ارتباطی ارتباط دارد.

کلمات کلیدی :
نظام‌های بازداری رفتاری، فعال‌سازی رفتاری، مهارت‌های ارتباطی، اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی


مشاهده مقاله
330
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱