دوره 6، شماره 65، آبان 1402، صفحات 32 - 40
نویسندگان : مریم شیرخانی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر شناسایی تاثیر عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری های نوین آموزشی توسط دبیران مقطع متوسطه دور اول شهر دماوند بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی توصیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه دور اول در سال تحصیلی 94-93 بود که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران 154 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه فناوری های نوین آموزشی مشهدی محمدی (1391) را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد از عوامل مؤثر بر استفاده دبیران از فناوری های نوین آموزشی مدیریت با میانگین (95/3) و تجهیزات با میانگین (43/3) دارای بیشترین تأثیر بوده است.

کلمات کلیدی :
فناوری های نوین آموزشی، مدیریت، ارزشیابی، تجهیزات، آموزش


مشاهده مقاله
155
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ تیر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲