تسهیل عملکرد تکلیفی کارکنان از طریق عوامل اخلاقی (اعتبار اخلاقی سازمان، اخلاق بیولوژی و سودمند، بهزیستی اخلاقی)
تسهیل عملکرد تکلیفی کارکنان از طریق عوامل اخلاقی (اعتبار اخلاقی سازمان، اخلاق بیولوژی و سودمند، بهزیستی اخلاقی)
دوره 3، شماره 31، دی 99، صفحه 167 - 155
نویسندگان : لیلا نعمتی * و رسول رستمی مال خلیفه و سهیل سرشار

چکیده :
لازمه موفقیت سازمانها در دنیای امروز که مملو از معضلات اخلاقی سازمانی است برخوداری از کارکنانی که وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهند. این مهم تحقق نمی یابد مگر آنکه مدیران عوامل اخلاقی مانند اعتبار اخلاقی، اخلاق بیولوژی، سودمند و بهزیستی اخلاقی) را در سازمان فراهم آورند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط عوامل اخلاقی (اعتبار اخلاقی سازمان، اخلاق بیولوژی، اخلاق سودمند و بهزیستی اخلاقی) بر وظایف کارکنان است. جامعه آماری تمام کارکنان دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی همدان است حجم نمونه آماری بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب و جدول کرجسی و مورگان 214 کارمند انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتبار اخلاقی، اخلاق بیولوژی، اخلاق سودمند، عملکرد تکلیفی و بهزیستی اخلاقی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین اعتبار اخلاقی سازمان، اخلاق بیولوژی، سودمند و عملکرد تکلیفی کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (1/0>p). این نتایج نشان می دهد سازمان می تواند با تاکید بر عوامل اخلاقی زمینه انجام وظایف شغلی را برای بهره مندی از همه ظرفیت های کارکنان را فراهم می آورند و سازمان می تواند قابلیت های نیروی انسانی خود به نحو احسن استفاده کند.

واژگان کلیدی :
اعتبار اخلاقی، اخلاق بیولوژی، اخلاق سودمند، بهزیستی اخلاقی، عملکرد تکلیفی.