دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 215 - 233
نویسندگان : لیلا کوثری مقدم *

چکیده :
تحقیق حاضر با هدف اثر بخشی روان درمانی مثبت نگر بر نشخوار ذهنی و نگرش های ناکارامد در مادران پس از زایمان فرزند نخست مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهری اردبیل سال 1400 انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ازنظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. ابزار جمع آوری اطلاعات: پرسشنامه های استاندارد نشخوار ذهنی هوکسما و مارو (1991) و نگرش های ناکارامد بک (1983) می باشد. آزمودنی های گروه های آزمایشی به مدت 8 جلسه و هر جلسه به مدت 70 دقیقه تحت درمان روان درمانی مثبت نگر قرار گرفتند. در آمار استنباطی با رعایت مفروضه ها و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 از تحلیل کوواریانس آنکووا و مانکوا استفاده گردید. یافته ها نشان داد که روان درمانی مثبت نگر بر نشخوار ذهنی و مولفه های (بروز دادن، در فکر فرو رفتن ،افسردگی) تاثیر دارد .همچنین روان درمانی مثبت نگر بر نگرش های ناکارامد و مولفه های (کمال طلبی، نیاز به تایید، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب‌‌پذیری) مادران تاثیر دارد.

کلمات کلیدی :
روان درمانی مثبت نگر، نشخوار ذهنی ، نگرش های ناکارامد، مادر، زایمان


مشاهده مقاله
330
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۷ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱