دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 236 - 257
نویسندگان : عبدالستار ملک پور * و سعیده بلوچی قادر

چکیده :
ارتباط مهمترین نیاز بشر بعد از نیاز های اولیه است،ارتباطات موجب شکل گیری تمدن ها و نهایتا ایجاد فرهنگ ها مختلف شده اند.مهمترین رکن ایجاد جامعه مدنی مهارت برقراری ارتباط می باشد.روابط اجتماعی علاوه بر ایجاد ساختار های مستحکم مدنیت موجب کاهش شدید آسیب های روحی و روانی در مردم جامعه می شود.در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی –مروری کتابخانه ای است به بررسی مهارت های ارتباطی دانش آموزان متوسطه دوم می با تاکید بر زبان بدن(ارتباط غیر کلامی ) می پردازیم استفاده صحیح از ارتباطات غیر کلامی خصوصا زبان بدن در برقراری ارتباط عمیق و سازنده با فرد مقابل بسیار مفید تر از زمانی است که از ارتباطات غیر کلامی استفاده نمی شود.

کلمات کلیدی :
ارتباط، غیر کلامی، زبان بدن


مشاهده مقاله
30
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱