دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 309 - 326
نویسندگان : علی جهان تیغ * و ام البنین عربشاهی

چکیده :
در این پژوهش به بررسی تاثیر تشویق در کاهش اختلالات روانی دانش آموزان پسرانه متوسطه اول شهرستان هیرمند.جامعه آماری را دانش آموزان پسر متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان هیرمند(شهر دوست محمد) تشکیل داد که با استفاده از فرمول مورگان و کریشی تعداد 120 نفر از آنان با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های میدانی اختلالات روانی به وسیله ، پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی (SCL-25) توسط نجاریان و داوودی (1380) جمع آوری و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده، نشان داد استفاده از روش های تشویقی در دانش آموزان متوسطه اول پسرانه زمینه اختلالات روانی را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی :
اختلالات روانی، متوسطه اول، تشویق


مشاهده مقاله
25
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۹ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱