دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 190 - 206
نویسندگان : عیسی غلامی * و مریم مرادقلی و ابراهیم شه بخش و الهام منصوری

چکیده :
افسردگی به عنوان یک بیماری فراگیر روانی از مهمترین مشکلات روحی و رانی شایع در جهان می باشد.بدون شک ریشه بیماری های جسمی زیادی در دوران بزرگسالی افسردگی های مزمن از دوران نوجوانی می باشد که در صورت عدم شناخت و توجه و درمان و پیشگیری می تواند جامعه ای افسرده خواهیم داشت. زمینه: بررسی تاثیر افسردگی در بازداری رفتاری دانش آموزان متوسطه اول منطقه نصرت آباد روش:روش این پژوهش جمع آوری داده های میدانی از طریق پرسشنامه جامعه آماری پژوهش :دانش آموزان متوسطه اول منطقه نصرت آباد با روش نمونه گیری خوشه ای است. یافته ها:نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افسردگی با بازداری رفتاری دانش آموزان رابطه معنی داری دارد.

کلمات کلیدی :
افسردگی، بازدارندگی رفتاری، متوسطه اول، دانش آموز


مشاهده مقاله
32
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱