دوره 1، شماره 3، شهریور 1397، صفحات 53 - 63
نویسندگان : جواد شیرکرمی * و قاسم خدادادی

چکیده :
این پژوهش یک مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادي مي‌باشد که با استفاده از منابع کتبی (نظیر مقالات و تحقیات گذشته) و آماری و نیز اطلاعات جمعيتي و داده‌های مربوط به آموزش و پرورش صورت گرفته است. در طول تاریخ، آموزش همواره با جنسیت، توسعه و اقتصاد، حکومت و سیاست و اجتماع در ارتباط بوده است و با مطالعه در این حوزه، مي‌توان به رویه‌ها و رویکردهای توزیع امکانات و منابع، حمایت و برنامه‌ریزی و نوع نگاه به آموزش و پرورش آگاهی یافت. نتایج حاکی از آن است که همچنان همه واجب‌التعلیمان، تحت پوشش آموزش رسمی و عمومی قرار ندارند. اگر چه در سال‌های اخیر دختران و پسران به‌طور نسبتاً برابری از فرصت‌های آموزشی برخوردارند اما نرخ‌های ثبت‌نام و پوشش تحصیلی برای دختران پایین‌تر از پسران بوده است و در این نرخ‌ ها همچنان پسران نسبت به دختران برتری دارند. بررسي داده‌ها نشان مي‌دهد که در مورد نسبت دانش‌آموز به معلم، پسران نسبت به دختران برخوردارتر بوده‌اند. اما از نظر فضاهای آموزشي، دوره ابتدایی (در هر دو جنس) با کمبودهایی مواجه است و تراكم كلاسي همچنان در سطح نسبتاً بالای قرار دارد.

کلمات کلیدی :
فرصت‌های آموزشی، پوشش تحصيلي، فضاهاي آموزشي، تراکم کلاسی