دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 50 - 62
نویسندگان : فرزانه پورپاشا * و بهمن کرد

چکیده :
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان میاندواب بودند. در این بررسی حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن برای هر گروه 20 نفر محاسبه شد و نمونه آماری شامل 40 نفر که با روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزانی دختر پایه ششم ابتدایی که تمایل به شرکت در پژوهش را داشته و واجد ملاک های پژوهش بودند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. ابتدا در راستای آزمون فرضیات پژوهش در مرحله پیش آزمون پرسشنامه محقق ساخته در هر دو گروه به علت شیوع ویروس کرونا به صورت آنلاین اجرا شد. گروه آزمایشی به مدت 13 جلسه ی 45 دقیقه ای تحت آموزش یادگیری معکوس در محیط آموزش مجازی شاد به صورت گروهی قرار گرفتند در حالیکه گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکرد. پس از اتمام دوره ی مداخله پس آزمون در هر دو گروه اجرا و دو ماه بعد پیگیری اجرا شد. داده های به دست آمده به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شد. نتایج در مرحله پس آزمون و پیگیری نشان داد که در گروه آزمایش آموزش یادگیری معکوس در محیط آموزش مجازی شاد به طور معناداری بر مؤلفه های یادگیری سطحی و عمیق درس ریاضی، اثر بخش بوده است بنابراین پذیرش یادگیري معکوس به عنوان یک رویکرد مستقل توسط دانش آموزان، فراهم سازي و ارتقـاي کیفیـت زیرساختها و امکانات آموزش مجازي و ارتقاي توانمنديهاي مدیریتی از طریق پذیرش اساتید شایسته و آشنا بـه فراینـد یادگیري معکوس براي آموزش می¬توانند راهکارهاي مناسبی براي اجرایی کردن یادگیري معکوس باشند.

کلمات کلیدی :
یادگیری سطحی و عمیق، دانش آموزان دختر، یادگیری معکوس، آموزش مجازی شاد،


مشاهده مقاله
29
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱