دوره 6، شماره 68، بهمن 1402، صفحات 84 - 99
نویسندگان : علی میر * و امین رسولی و محمد حسین ایروانی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه چهارم دبستان بر اساس روش خوانایی گانینگ، ضریب درگیری ویلیام رومی و اهداف یادگیری بلوم بود. جامعه مورد مطالعه کتاب فارسی بخوانیم پایه چهارم دبستان بود. بخشی از کتاب به صورت تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گرد‏آوری اطلاعات، ‏اهداف یادگیری بلوم، موارد تحلیل ویلیام رومی و روش خوانایی گانینگ است. واحد مورد مطالعه دروس کتاب فارسی چهارم دبستان بود، همچنین متن، تصاویر و سوالات کتاب نیز به عنوان واحد تحلیل بررسی شدند. نتایج نشان داد که متن کتاب فارسی پایه چهارم دبستان با ضریب درگیری 11/0متنی غیر فعال است و زمینه یادگیری را فراهم نمی کند، امّا ضریب درگیری سوالات با این روش 6/0 بدست‏ آمد که نشان دهنده فعال بودن سوالات کتاب می ‏باشد، همچنین ضریب درگیری تصاویر 4/0 بدست ‏آمد که نشان دهنده فعالیت تصاویر کتاب فارسی بخوانیم پایه چهارم است(بر اساس روش ویلیام رومی250 جمله و 10سوال و 10تصویر تحلیل شد).بر اساس روش گانینگ 300جمله به ‏صورت تصادفی از ابتدا،میانه و انتهای کتاب انتخاب و تحلیل شد (با میانگین35/5) مشخص شد که سطح خوانایی کتاب بالاتر از توانایی دانش ‏آموزان پایه چهارم است. در ادامه پس از بررسی و تحلیل 250جمله و 10سوال به‏طور تصادفی بر اساس روش بلوم مشخص شد که 90%از کل کتاب به حیطه‏ شناختی، 8/8% به حیطه عاطفی و تنها 1/1% از کتاب فارسی بخوانیم پایه چهارم به حیطه روانی-حرکتی اهداف یادگیری بلوم پرداخته است. یافته‏ ها باید در اصلاح کتاب، توجه بیشتر به فعالیت متن، تناسب سطح خوانایی جملات با توانایی های دانش ‏آموزان و همچنین توجه بیشتر به حیطه روانی-حرکتی اهداف یاد گیری بلوم بکار گرفته شود.

کلمات کلیدی :
تحلیل محتوا، فارسی بخوانیم پایه چهارم دبستان، اهداف یادگیری بلوم، ویلیام رومی، روش خوانایی گانینگ


مشاهده مقاله
101
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۶ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲