بررسی رابطه روش‌های تربیتی، وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و حمایت اجتماعی با شادکامی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر قم
بررسی رابطه روش‌های تربیتی، وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و حمایت اجتماعی با شادکامی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر قم
دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 198 - 185
نویسندگان : فرزانه اوستان *

چکیده :
مقدمه: دانش‌آموزان قشر عظیمی از افراد فعال در حوزه یادگیری جامعه و خانواده آموزش و پرورش تلقی می‌شوند. لازم است برای رسیدن به هدف‌های تربیتی، به عوامل متعددی چون حمایت اجتماعی و شادکامی آنان توجه شود. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین روش‌های تربیتی، وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و حمایت اجتماعی با شادکامی دانش‌آموزان شهر قم بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی ـ همبستگی با جامعه آماری همه دانش‌آموزان شهر قم و با نمونه آماری 250 نفر از دانش‌آموزان اجرا شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه روش‌های تربیتی بامریند، وضــعيت اقتصــادي ـ اجتماعی قدرت‌نما، حمایت اجتماعی فیلیپس و شادکامی آکسفورد بودند. یافته‌ها: بین روش‌های تربیتی با شادکامی دانش‌آموزان؛ بین وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی با شادکامی دانش‌آموزان و بین حمایت اجتماعی با شادکامی دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: ضروری است تا برنامه‌ریزان درسی و آموزشی؛ از ویژگی‌های شخصیتی، فردی، اجتماعی و خانوادگی دانش‌آموزان اطلاعات کافی داشته باشند. فقط از این رهگذر است که میتوان برای دستیابی به اهداف تربیتی، برنامه‌ریزی درستی ارایه کرد.

واژگان کلیدی :
روش‌های تربیتی، وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی، حمایت اجتماعی، شادکامی، دوره متوسطه.