دوره 2، شماره 12، خرداد 1398، صفحات 1 - 11
نویسندگان : ناهید افشاری و امین مرادنژاد و ژاله کاظمی و مهرنوش ملک زاده و نازیلا حنایی و امیرعلی رجنی

چکیده :
خانواده یکی از نهادهای مهم و اولیه در جوامع است که به رغم تغییر و تحولات اساسی در اهداف و کارکردها، همچنان پابرجا و استوار باقی مانده و اهمیت اساسی خود را حفظ کرده است. توجه به آسیب های روانی کودکان و نوجوانان در خانواده های ایرانی تا حدود زیادی به دلیل آن است که کودکانی که آسیب های برونی سازی مانند (پرخاشگری)و آسیب های درونی سازی همچون (مشکلات توجه) دارند،در معرض خطر بیشتری برای مشکلات رفتاری ادامه دار تا سال های پایان کودکی و نوجوانی هستند هدف این پژوهش بررسی تأثیر تاب آوری و سبک های تفکر با آسیب درون ریز و برون ریز والدین بچه های 11 تا 18 ساله در روابط والدین و فرزندان خانواده های ایرانی است. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه در اختیار 100نفر از اعضاي جامعه آماري (شامل والدین نوجوانان 11 تا 18 ساله) که با استفاده از روش نمونه¬گیري تصادفی ساده انتخاب شده بودند، قرار گرفت. طبق یافته های بدست آمده با توجه به آنکه : (323/7 = F ) چون سطح معناداری 000/0= P در سطح اطمینان 95 درصد (5% =α) از 05/0 کوچکتر است ، بنابراین ، فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تایید میشود و نتیجه آن که تاثیر تاب آوری و سبک های تفکر با آسیب درون ریز و برون ریز والدین بچه های 11 تا 18 ساله در روابط والدین و فرزندان خانواده های ایرانی مثبت و معنادار است.

کلمات کلیدی :
سبک های تفکر، تاب آوری، آسیب درون ریز و برون ریز والدین بچه های 11 تا 18 ساله ، خانواده های ایرانی.