دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 45 - 56
نویسندگان : پیغام حیدر پور و پروانه قربانی *

چکیده :
مقدمه: هدف پژوهش حاضر رابطه استرس ادراك شده و نگرش های ناکارآمد با سلامت روانی زنان شاغل علوم پزشکی کرمانشاه بود. روش مطالعه: روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه زنان شاغل علوم پزشکی شهر كرمانشاه در سال 1400 بود. نمونه آماري نيز با استفاده روش نمونه گیری تصادفی تعداد 200 نفر از زنان شاغل انتخاب شدند. به دلايل مختلف از بين 200 نفر ازمودني تعداد 5 نفر ريزش داشت و سپس تعداد نمونه هاي اين پژوهش به 195 نفر رسيد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استرس ادراك شده و نگرش های ناکارآمد و سلامت روان بودند. نتایج: یافته‌ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره نشان داد كه بين نگرش های ناکارآمد در زمینه های قطع ارتباط وطرد، خودگردانی مختل، محدودیت مختل، دیگرجهت مندی و گوش بزنگی با سلامت روان زنان شاغل رابطه مثبت معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر، هر چه نگرش های ناکارآمد در زمینه های قطع ارتباط وطرد، خودگردانی مختل، محدودیت مختل، دیگرجهت مندی و گوش بزنگی زنان شاغل کمتر باشد از سلامت روانی بالاتری برخوردار خواهند بود. بين استرس ادراك شده با سلامت روان زنان شاغل رابطه مثبت معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر، هر چه استرس ادراك شده زنان شاغل بيشتر باشد ميزان با سلامت روان آنان نيز بيشتر خواهد بود. متغيرهای نگرش های ناکارآمد در زمينه گوش به زنگی، استرس ادراك شده، نگرش های ناکارآمد در زمينه خودگرداني مختل و نگرش های ناکارآمد در زمینه ديگر جهت مندي به ترتيب پيش بينی کننده سلامت روان در زنان شاغل می باشند. نتیجه گیری: يكي از جنبه هاي اثر گذار اجتماعي مؤثر بر سلامت زنان شاغل، حرفه و شغل مـي باشـد كـه پرداختن به آن حائز اهميت بوده و جاي بحث دارد. همان طور كه ميدانيم عوامـل شـغلي تأثير گذار بر سلامت ميتواند باعث بروز خستگي هاي شغليِ فرد شاغل گـشته و ايـن بـه نوبة خود باعث تأثيرات منفي به سزايي در ساير زمينه هاي زندگي اعم از اجتماعي، فـردي و خانوادگي گردد.

کلمات کلیدی :
سلامت روان، استرس ادراك شده، نگرش های ناکارآمد، زنان شاغل


مشاهده مقاله
41
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۳۰ آذر ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ تیر ۱۴۰۱