دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 411 - 434
نویسندگان : بهاره سادات عقیلی *

چکیده :
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی با مسیر شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ترکمن می باشد. روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل­یابی معادلات ساختاری بود. نمونه پژوهش شامل145 نفر کارکنان مدیریت آموزش و پرورش، مدیران مدارس و معاونان شهرستان به روش نمونه گیری انتخاب شدند. پرسشنامه‌های سازگاری شغلی (پورکبیریان، 1386)، سرمایه اجتماعی (بردبار، 1391) و با پرسشنامه های هوش فرهنگی آنگ و ارلی(2004) و نگرش فرهنگی هافستد و مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا (2011) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج تحلیل نشان دهنده نرمال بودن داده ها و معنی داری آنها بود و رابطه معنادار بین متغیرهای وابسته و مستقل برقرار بوده است. نتایج نشان می دهد که هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی با مسیر شغلی کارکنان رابطه مستقیم دارد.

کلمات کلیدی :
هوش فرهنگی، فرهنگ سازمانی، مسیر شغلی


مشاهده مقاله
399
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۳۰ تیر ۱۴۰۱