دوره 1، شماره 9، اسفند 1397، صفحات 1 - 15
نویسندگان : امین یوسفوند * و مهدی یاراحمدی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت با هوش هیجانی در بين دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام شده است؛ براي تبيين نظري مسئله از نظریات حوزه خلاقيت و هوش هیجانی استفاده شده است. روش تحقیق اين پژوهش كمي (پیمایش) و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است. جامعه آماری، دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان لرستان در سال تحصیلی97-98 را شامل می‌شود. بر مبناي طبق فرمول کوکران 100 دانشجو معلم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و مطابق نمونه‌گیری احتمالی طبقه‌ای از اين تعداد پنجاه دانشجو دختر و پنجاه دانشجو پسر در سه رشته‌ی علوم تربیتی، دبیری تاریخ و مشاوره انتخاب شدند. اين پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد خلاقیت سلطانی و پرسشنامه هوش هیجانی بار استفاده كرده است. همچنين برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس چندگانه از نرم‌افزار spss استفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان مي¬دهد که بین میانگین نمره‌ی دانشجویان در خلاقیت از نظر گرایش تحصیلی مختلف با هوش هیجانی رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای خلاقیت و هوش هیجانی را در جهت مثبت پیش بینی می کند و بین دانشجویان دختر و پسر ازنظر میزان هوش هیجانی و خلاقیت تفاوت معناداری وجود ندارد. استدلال مقاله براین است که با افزایش خلاقیت در دانشجویان میزان آرامش خاطر و هوش هیجانی آنان افزایش می یابد.

کلمات کلیدی :
خلاقیت، هوش هیجانی، دانشجو معلم، دانشگاه فرهنگیان