دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 73 - 95
نویسندگان : رضا حیدری فرد * و مهسا آقا محمدی و آمنه صدر

چکیده :
مقاله حاضر با هدف آزمون نقش میانجی‌ شفافیت سازمانی در رابطة بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان مدارس ابتدایی شهر ایلام از تدریس الکترونیکی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگي با مدل معادلات ساختاری با جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر ایلام در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 851 نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1970)، تعداد 265 نفر بود که به علت جلوگیری از افت نمونه و عدم عودت پرسشنامه ها و ... ده درصد بیشتر یعنی 291 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شد و به پرسش‌نامةهای سبک رهبری تحول گرا باس و آولیو (2000)، شفافیت سازمانی راولینز (2002) ، تدریس الکترونیکی واتکینز (2004)پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در نمونة معلمان مدل مفروض واسطه‌مندی نسبی شفافیت سازمانی در رابطة سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان مدارس ابتدایی شهر ایلام از تدریس الکترونیکی با داده‌ها برازش مطلوبی داشت. افزون بر این، نتایج نشان داد که در مدل‌ مفروض، تمامی ضرایب همبستگی و ضرایب مسیر رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند و ميانجي شفافیت سازمانی در این مدل به میزان اثر 364/0، تاثیر مثبت و غیرمستقیم معناداری دارد. در نتیجه، در راستای یافته ها، بر اساس روابط متغیرها در راستای آموزش مدیران و آشنایی آنان با راهبردها و فنون رهبری تحولی و نیز آموزش معلمان در جهت استفاده بهینه از آموزش مجازی و ارتقای کیفیت آموزش معلمان و ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت عملکرد تحصیلی بهتر پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلمات کلیدی :
شفافیت سازمانی، تدریس الکترونیکی، رهبری تحول گرا


مشاهده مقاله
34
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱