دوره 4، شماره 34، فروردین 1400، صفحات 33 - 21
نویسندگان : ملیحه تیشه‌کنی *

چکیده :
زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی از شاخص‌های مهم در مدیریت رفتار سازمانی تلقی می‌شود. به بیان اندیشمندان، اگر سازمان‌ها دارای این دو شاخص باشند، آن سازمان به سوی موفقیت در حرکت است. هدف این مطالعه مقایسه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم بود. روش‌شناسی پژوهش: این مطالعه به روش علی ـ مقایسه‌ای با جامعه آماری مدیران و معلمان دوره ابتدایی شهر قم با نمونه آماری 122 نفر که به روش در دسترس با دو پرسش‌نامه استاندارد «فرهنگ سازمانی هافستد» و «تعهد سازمانی ریچارد ام. استیرز» انجام شد. در این مطالعه پایایی «فرهنگ سازمانی هافستد» 82/0 و پایایی «تعهد سازمانی ریچارد ام. استیرز»، 89/0 به دست آمد. یافته‌ها: بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان تفاوت معناداری وجود داشته و بیش از 6 درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس پست سازمانی، قابل پیش‌بینی است. بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در زنان و مردان تفاوت معناداری وجود داشته و بیش از 10 درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس جنسیت، قابل پیش‌بینی است. بین مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» در مدیران و معلمان زن و مرد، تفاوت معناداری وجود داشته و بیش از 11 درصد از تغییرات مقیاس «فرهنگ سازمانی» و «تعهد سازمانی» بر اساس پست سازمانی و جنسیت، قابل پیش‌بینی است. نتیجه‌گیری: پیشرفت و موفقیت سازمان‌های آموزشی منوط به داشتن فرهنگ سازمانی پویا و تعهد سازمانی پایدار است.

کلمات کلیدی :
فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، مدیران و معلمان شهر قم