دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحات 237 - 227
نویسندگان : سید محمد قلمکاریان * و مهسا کیهانی

چکیده :
رفتارهای پرخاشگرانه فراوان ترین مشکل رفتاری کودکان ابتدایی است و عوامل متعددی از جمله فقدان مهارت های اجتماعی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. در این راستا بازی یکی از مؤثرترین شیوه های کاهش مشکلات رفتاری برون نمود کودکان و افزایش مهارت های ارتباطی و اجتماعی آنان محسوب میشود. نقش تاثیر بازی های مدرن و رایانه ای بر کاهش پرخاشگری کودکان ابتدایی، از مهمترین عواملی است که بایستی به صورت جدی بررسی شود. هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي بازي های آموزشی به شـيوه ي توصیفی ـ تحلیلی بـر كـاهش مشكلات رفتاري كودكان به خصوص پرخاشگری کودکان ابتدایی انجـام شـده اسـت. جامعه آماري اين تحقيق مجموعه مقاله ها، كتاب ها و دیگر منابع در دسترس می باشد. با توجه به ماهيت نظري پژوهش و مطابق با روال معمول در مطالعات نظري، رويكرد اين پژوهش توصیفی- تحليلي است. ابزار گردآوری اطلاعات در اين پژوهش، فیش هایی است که از طريق مطالعه متون فراهم آمده است. نتایج نشان داد دانش آموزان از طریق بازی احساسات خود را بیان می کنند، مشكلات خود را حل می کنند، دوست پیدا می کنند و در مدرسه روابط اجتماعی خود را گسترش می دهند. دانش آموزان در حین بازی به آرامش میرسند و از پرخاشگری فاصله می گیرند.

کلمات کلیدی :
بازی های آموزشی، پرخاشگری کودکان، کاهش پرخاشگری