دوره 5، شماره 54، آذر 1401، صفحات 62 - 68
نویسندگان : زهرا برزگر * و فاطمه علیشاهی و فاطمه برزگر و فاطمه بیک

چکیده :
برنامه درسی پنهان را باید یکی از سرمایه‌های مفهومی رشته برنامه درسی به شمار آورد. طرح این مفهوم سبب شده است تا نگاه سطحی نگرانه نسبت به پدیده برنامه درسی کاهش یافته و پویایی‌های آن رصد شود. اگر چه این مفهوم نخستین بار توسط فیلیپ جکسون مورد استفاده قرار گرفت، اما در طی چند دهه گذشته بسیار مورد توجه نظریه پردازان حوزه برنامه درسی قرار گرفته است. این تنوع دیدگاه‌ها و نظریه‌ها از یک سو باعث غنای تئوریک مفهوم برنامه درسی پنهان شده و از سوی دیگر شناخت و درک آن را برای بسیاری از افراد مشکل نموده است.

کلمات کلیدی :
برنامه، برنامه درسی، پنهان.


مشاهده مقاله
245
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۱ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ آذر ۱۴۰۱