اثربخشي آموزش مهارت های زندگی بر احساس تنهایی، رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی در دختران دبیرستانی شهر اهواز
اثربخشي آموزش مهارت های زندگی بر احساس تنهایی، رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی در دختران دبیرستانی شهر اهواز
دوره 3، شماره 30، آذر 99، صفحه 95 - 82
نویسندگان : لادن وجدانی *

چکیده :
هدف از اين پژوهش، تعيين اثربخشي آموزش مهارت های زندگی بر احساس تنهایی ، رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفي در دختران دبیرستانی شهر اهواز بود. طرح پژوهش، نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود.حجم نمونه 30 نفر بود كه از جامعه مذكور، به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند.15 نفر به گروه آزمايش و 15 نفر به گروه كنترل تخصيص يافتند. ابزار هاي پژوهشي مورد استفاده احساس تنهایی راسل(1978) ، رفتارهاي پرخطر شجاعی (1387) و روابط عاطفي تهراني(1388) بود. گروه آزمايش در طول هشت جلسه، هرجلسه به مدت 90 دقيقه آموزش مهارت های زندگی دريافت كردند. براي تحليل داده ها از تحليل كواريانس چند متغيره و يك متغيره استفاده شد.یافته‌ها نشان داد آموزش مهارت های زندگی موجب کاهش احساس تنهایی، رفتارهاي پرخطر و شکست عشقی حاصل از روابط عاطفي در دختران دبیرستانی شده است.

واژگان کلیدی :
آموزش مهارت های زندگی، احساس تنهایی، رفتارهاي پرخطر، شکست عشقی حاصل از روابط عاطفي