ارائه و تبیین الگوی آموزش‌ و پرورش استاندارد
ارائه و تبیین الگوی آموزش‌ و پرورش استاندارد
دوره 4، شماره 38، مرداد 1400، صفحه 196 - 182
نویسندگان : محمد خوب چهره و احمد اکبری * و هادی پورشافعی و مسلم چرابین

چکیده :
امروزه مقوله استاندارد برای صنایع مختلف و تجارت به‌طور مشخص باکیفیت‌های متفاوت تعریف‌شده است و در سطح جهانی هم قابل‌اجرا می باشد، اما در آموزش‌وپرورش به دلیل ارتباط داشتن موضوعات با انسان و پیچیده ترشدن موضوع، نمی توان استاندارد یکنواختی را برای همه کشورها مدون نمود، چراکه هر کشوری با توجه به اقلیم و جایگاه آن در کره خاکی دارای شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی متفاوتی است. حتی در یک کشور همانند ایران به دلیل گستردگی و وسعت کشور شاید استاندارد خاصی برای آموزش‌وپرورش قابل تدوین نباشد، اما آموزش‌وپرورش بدون استاندارد هم جایگاهی نخواهد داشت. پژوهش حاضر باهدف ارائه الگو برای آموزش‌وپرورش استاندارد و تبیین آن انجام‌گرفته است. این پژوهش برای شناسایی مؤلفه های آموزش‌وپرورش و ارائه الگوی آموزش‌وپرورش استاندارد به بررسی نظرات خبرگان حوزه آموزش‌وپرورش پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی بود . داده-ها به‌صورت میدانی گردآوری گردیده است. جامعه آماری کارشناسان و خبرگان در حوزه آموزش‌وپرورش بودند که بدین منظور، تعداد 260 نفر از خبرگان و کارشناسان در حوزه آموزش‌وپرورش استان خراسان جنوبی به روش نمونه‌گیری خوشه ای – سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین پایایی و اعتبار ابزار اندازه‌گیری نیز از آلفای کرونباخ، روایی محتوایی و هم‌زمان استفاده شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد و داده های کمی از شاخص های توصیفی، برازش و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که مدل ارائه‌شده با استفاده از نرم‌افزار AMOS قابل‌تأیید می باشد.

واژگان کلیدی :
آموزش‌وپرورش، استانداردسازی، آموزش‌وپرورش استاندارد، مؤلفه های آموزش‌وپرورش، مدل استاندارد آموزش‌وپرورش