دوره 4، شماره 36، خرداد 1400، صفحات 92 - 77
نویسندگان : گوهر حاجی پهلوان و محمّدمهدی کریمی نیا * و مجتبی انصاری مقدم

چکیده :
جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران به عوامل مختلف طلاق اشاره نموده‌اند. آنها معتقداند که یکی از ده عامل اصلی طلاق در کشور ما دخالت والدین است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی نقش خانواده همسر در افزایش و کاهش طلاق است. روش تحقیق حاضر از نوع مروری است که با بررسی منابع، مطالعات و تحقیقاتی که در زمینه ارتباط زوجین و خانواده‌ها انجام گرفته بود، صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد روابط زوجین با خانواده‌ها را آسیب‌هایی نظیر مرزبندی‌های نادرست، انتظارات و توقعات نابجا، آزار و اذیت‌های کلامی‌و غیر کلامی، وابستگی‌ها و... تهدید می‌کند که می‌تواند سایر جنبه‌های زندگی زوجین را هم تحت تأثیر قرار دهد. خانواده‌هایی که خود را از این آسیب‌ها دور نگه می‌دارند، با حمایت‌های عاطفی، اجتماعی و مالی خود از زوجین می‌توانند باعث تحکیم زندگی زناشویی زوجین شوند. با توجه به نتایج بدست آمده کوشش در جهت یافتن راه‌کارهایی برای بهبود روابط خانواده‌ها و زوجین و تمایزیافتگی زوجین می‌تواند کمک بزرگی در جهت کاهش کشمکش‌های بین خانواده‌ها و زوجین و به تبع آن افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش طلاق باشد. بنابراین خانواده همسر می‌تواند در طلاق نقش مهمی ‌داشته باشد.

کلمات کلیدی :
خانواده همسر، زوجین، طلاق، تمایز یافتگی، دخالت.