دوره 2، شماره 18، آذر 98، صفحات 30 - 41
نویسندگان : ویدا اندیشمند و زهراشکوه شمس الدینی *

چکیده :
امروزه يکي از مهم ترین اصول موثر در حفظ و بهبود منابع انساني در سازمان ها، مديريت و کنترل فشارهاي روحی و پيشگيري از سکون زدگي و سایش اجتماعی در محل کار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سایش اجتماعی با سکون زدگی شغلی در کارکنان مدارس شبانه روزی مقطع متوسطه انجام شده است. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه كليه کارکنان ( آموزشی و اداری) مدارس شبانه روزی در سال تحصیلی 96- 1397 به تعداد 114 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمارشی و در نهایت با همکاری کارکنان، 105 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (2013)، پرسشنامه سکون زدگی شغلی باردويک (1986) و پرسشنامه سایش اجتماعی بهشتی فر (1390) استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که بین فرسودگی شغلی و سایش اجتماعی با سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین بین مولفه های فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، عدم موفقیت فرد، مسخ شخصیت و درگیری) با سکون زدگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
فرسودگی شغلی، سایش اجتماعی، سکون زدگی شغلی