دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 157 - 167
نویسندگان : زهره نخعی و مهدی اعلمی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شادکامی بر سلامت سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر انجام شد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کاشمر در سال 1400-1401 بود (براساس گزارش به دست آمده از آموزش و پرورش شهر کاشمر 444 نفر خانم). نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران 206 نفر تعیین که به شیوه نمونه گیری دردسترس از این جامعه آماری انتخاب شد. آزمودنیهای به پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996)، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1982)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد ارجیل و همکاران (1989) پاسخ دادند. اطلاعات جمع اوری شده با نرم افزار spss-26 و ضریب مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین شادکامی با خودکارآمدی، شادکامی با سلامت سازمانی، سلامت سازمانی با خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر رابطه وجود دارد. در نتیجه می توان گفت بین شادکامی و سلامت سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی :
شادکامی، سلامت سازمانی، خودکارامدی


مشاهده مقاله
33
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱