بررسی رابطه تحصیلات والدین و جو عاطفی خانواده با گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره دبیرستان
بررسی رابطه تحصیلات والدین و جو عاطفی خانواده با گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر دوره دبیرستان
دوره 2، شماره 20، بهمن 98، صفحه 136 - 144
نویسندگان : مجتبی خادمی احمد آباد * و نسترن شریفی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تحصیلات والدین و جو عاطفی خانواده با گرایش به اعتیاد انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل 135 نفر از دانش آموزان پسر اول تا سوم دبیرستان‌های شهر تهران که در سال تحصیلی 96-97 مشغول به تحصیل هستند و به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن، فرم مشخصات و آمادگی به اعتیاد استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چند متغییری انجام گرفت. یافته‌های تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که بین جو عاطفی خانواده و گرایش به اعتیاد رابطه منفی و معنادار دارد و بین تحصیلات پدر و مادر با گرایش به اعتیاد رابطه معنادار وجود ندارد.

واژگان کلیدی :
تحصیلات والدین، جو عاطفی خانواده، گرایش به اعتیاد