دوره 6، شماره 69، اسفند 1402، صفحات 52 - 62
نویسندگان : سمیه علی نیا و مجید برادران * و فرزانه رنجبر نوشری

چکیده :
هدف اساسی این پژوهش رابطه انطباق پذیری و پیوستگی خانواده و سرمایه روانشناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان مدارس استعداد درخشان می باشد این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان تیزهوش دختر مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 276 نفر تشکیل دادند که از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 145 ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ گیری در دسترس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسشنامه انطباق‌‌پذیری و پیوستگی خانوادگی اولسون استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که بین انطباق پذیری و پیوستگی خانواده و سرمایه روانشناختی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر مدارس استعداد درخشان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد(05/0>P). انطباق پذیری و پیوستگی خانواده و سرمایه روانشناختی توان پیش بینی انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر مدارس استعداد درخشان را دارند (05/0 >P). نتایج پژوهش حاضر توانست نقش انطباق پذیری و پیوستگی خانواده و سرمایه روانشناختی را در انگیزه پیشرفت دانش آموزان مدارس استعداد درخشان برجسته کند.

کلمات کلیدی :
انطباق پذیری و پیوستگی خانواده، سرمایه روانشناختی، انگیزه پیشرفت


مشاهده مقاله
110
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۴ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۵ اسفند ۱۴۰۲