دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 139 - 157
نویسندگان : رویا کاوندی * و سعیده زمردی و پریناز بنیسی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان عقلانی هیجانی بر طلاق عاطفی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان بود. جامعة آماری این پژوهش را کلیة زنان مراجعه کننده با شکایت طلاق عاطفی به مراکز مشاورة در منطقه 4 شهر تهران تشکیل دادند که در نیمسال دوم سال 1400 برای دریافت خدمات درمانی به این مراکز مراجعه کردند که تعداد آنها برابر با 750 نفر است. نمونه آماری پژوهش طبق روش تحقیق نیمه آزمایشی، 30 نفر از زنان مراجعه کننده با شکایت طلاق عاطفی به یکی از مراکز مشاوره در منطقه 4 شهر تهران بود که به صورت در دسترس از جامعه آماری (یکی از مراکز مشاوره) گزینش شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پروتکل درمان عقلانی هیجانی، پرسشنامة طلاق عاطفی گاتمن (2008)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر(2005) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS22 انجام شد. نتایج نشان داد که درمان عقلانی هیجانی بر طلاق عاطفی، تحمل پریشانی و انعطاف پذیری شناختی زنان اثربخش است. با توجه به شدت اثر، آموزش درمان عقلانی هیجانی بر انعطاف پذیری شناختی زنان تاثیر بیشتری نسبت به طلاق عاطفی و تحمل پریشانی زنان دارد.

کلمات کلیدی :
عقلانی هیجانی، طلاق عاطفی، تحمل پریشانی، انعطاف پذیری شناختی


مشاهده مقاله
493
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۵ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱