دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 289 - 297
نویسندگان : غزاله کاهنی *

چکیده :
خود مراقبتی از مهمترین اصول آموزش در مدارس می باشد که به فراموشی سپرده شده است خود مراقبتی مهمترین اصل بهداشت در همه ابعاد رشد و زندگی فرد می باشد، هجمه های فراوان برنامه های ضد فرهنگی دشمن در فضای مجازی و واقعی نیاز و لزوم آموزش برنامه های خود مراقبتی در دانش آموزان را روز به روز بیشتر می نماید،در این پژوهش که از نوع توصیفی کاربردی است ، با روش نمودنه گیری تصادفی ساده از جامعه آماری معین با استفاده از فرمول کوهن تعداد 60 نفر دانش آموز ابتدایی پسرانه آموزش و پرورش شهرستان نیمروز برای جامعه آماری انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها میدانی از پرسشنامه رفتارهای مراقبت از خود میلر (1982) استفاده شد.این پژوهش در دو مرحله پیش از اجرای برنامه ها و پس از اجرای برنامه ها اجرا شد ، یافته های پژوهش نشان اجرای برنامه های آموزش خود مراقبتی در بین دانش آموزان می تواند در افزایش انگیزش و آگهی دانش آموزان در خود مراقبتی تاثیردارد.

کلمات کلیدی :
خود مراقبتی، آموزش، بهداشت، دانش آموزان


مشاهده مقاله
30
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱