دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 444 - 457
نویسندگان : حسین عزیزی نژاد *

چکیده :
امروزه در هزاره سوم میلادی, فرآیند تغییر و تحول مستمر و پر شتاب از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهم ترین مشخصات بارز آن به شمار می رود و فرآیند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بستر ساز تغییر و تحول و دگرگونی است. نياز به موفقيت يك عامل بالقوه در كارآفريني است كه مي تواند باعث رشد و توسعة اقتصادي شود. نياز به موفقيت گونه اي ويژه از انگيزه به شمار مي‌آيد كه شامل يك احساس دروني و قوي نسبت به موفقيت است. اين نياز برمبناي انتظار انجام كارهاي بهتر و سريع تر از ديگران يا انجام بهتر اين كارها نسبت به گذشته است. شواهد متعددي، وجود ارتباط بين سطح انگيزة موفقيت و قابليت پيشرفت يك جامعه را نشان مي دهند. اين شواهد به اين موضوع اشاره دارند كه انگيزة موفقيت مي‌تواند پيشرفت اقتصادي و تكنولوژيكي را تغذيه كند و موجب گسترش آن شود. بطور کلی،طي سالهاي متمادي، دانشمندان علوم رفتاري دريافته‌اند كه تعدادي از انسانها نياز شديدي به موفقيت دارند و برخي ديگر، كه شايد اكثريت را تشكيل مي‌دهند، به نظر مي‌رسد آن‌قدرها هم نياز به موفقيت را در خود احساس نمي‌كنند. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت موضوع به بررسی روانشناسی کارآفرینی و بررسی نقش آن در کسب و کار پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :
روانشناسی، کارآفرینی، کسب و کار، خودباوری، اشتغال


مشاهده مقاله
1,191
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۰۹ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۸ تیر ۱۴۰۱