دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 175 - 189
نویسندگان : عمران رئیسی * و سکینه کول

چکیده :
زمینه: ورزش صبحگاهی به عنوان یک فعالیت مصوب بدنی و جسمانی برای رشد جسمانی و روانی دانش آموزان مفید می باشد،فرسودگی تحصیلی، نقطه مقابل نشاط و علاقه به تحصیل می باشد ، ورزش صبحگاهی منظم می تواند در کاهش فرسودگی تحصیلی بسیار مفید است. روش:روش این پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش :دانش آموزان متوسطه اول شهرستان سرباز با روش نمونه گیری سیستماتیک است. یافته ها:نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام منظم ورزش صبحگاهی به ویژه همراه با موسیقی می تواند در کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار باشد. نتیجه گیری : ورزش صبحکاهی در کاهش فرسودگی تحصیلی تاثیر دارد.

کلمات کلیدی :
ورزش صبحگاهی، فرسودگی تحصیلی، نشاط، دانش آموز


مشاهده مقاله
23
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱