دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 33 - 44
نویسندگان : فاطمه جوکار و محمّدمهدی کریمی نیا و مجتبی انصاری مقدم *

چکیده :
داستان رویارویی حضرت موسی (ع) و جناب خضر(ع)، حکایتی واقعی همچون دیگر قصص قرآنی است که هدایتگر راه معرفت به خدا و انبیای الهی (ع) و شناخت طریق حق می باشد. مقاله حاضر با هدف شناخت نکات اخلاقی وکلامی و تحلیل برخی از نکات اخلاق و کلامی داستان موسی(ع) و خضر(ع) در قرآن تنظیم و تدوین شده است. نکات ارزنده تفسیری این داستان در تحلیل اخلاقی مبنی بر عدم صبر و فراموشی حضرت موسی(ع) نسبت به حضرت خضر (ع) و نیز در بحث کلامی کشتن جوان توسط حضرت خضر(ع) بر اساس نظام تکوین و تشریع پاسخ داده شده و هیچ شبهه ای بر این دو پیامبر وارد نیست و عصمت این دو پیامبر بر اساس شواهد و دلایل تفسیری و روایی ثابت شده است.

کلمات کلیدی :
اخلاق، کلام، داستان، موسی، خضر.


مشاهده مقاله
463
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۳ آبان ۱۳۹۹
تاریخ ریوایز
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱