عوامل و راهکار های جذب دانش آموزان به نماز جماعت
عوامل و راهکار های جذب دانش آموزان به نماز جماعت
دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 86 - 80
نویسندگان : آرش سلیمانی بابادی * و سید برزو جمالیانزاده

چکیده :
نماز یکی از ارکان مهم دین اسلام می باشد که تاکید زیادی به اقامه و بر پا شدن آن در تمام مکان ها به خصوص مدارس به صورت جماعت شده است. از آن جایی که دانش آموزان در سنی هستند که علاوه بر والدین، از معلم خود الگو پذیری زیادی دارند و چون دوران طولانی زندگی خود را در مدارس سپری می کنند، مدارس یکی از مهم ترین مکان هایی است که دانش آموزان در آن می توانند اعتقادات خود را افزایش دهند از این رو بر پایی نماز در مدرسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل و راهکار های جذب دانش آموزان به نماز جماعت می باشد. در این مقاله از روش های توصیفی، کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

واژگان کلیدی :
نماز، نماز جماعت، دانش آموزان، مدرسه