دوره 6، شماره 69، اسفند 1402، صفحات 39 - 51
نویسندگان : ثریا زمانی خرمندیچالی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر مقایسة سبک زندگی، معنای زندگی و هویت اجتماعی دانشجویان زن شاغل و خانه دار دانشگاه فروردین قائم شهر است. روش پژوهش علی مقایسه است. جامعه پژوهش دانشجویان زن شاغل و خانه دار مقطع ارشد دانشگاه فروردین که با استاد از دانشگاه 120 دانشجو شاغل می باشند، نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی 92 دانشجو انتخاب شدند و با روش همتا سازی 92 دانشجو خانه دار هم انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه معنای زندگی استگر و همکاران ( 2006)، پرسشنامه سبک زندگی لعلی و همکاران (1391) و پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا (1391) . برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی مانند محاسبه میانگین و انحراف معیار ، روش های استنباطی تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی شفه و نرم افزار SPSS استفاده شده است. با توجه به آزمون t محاسبه شده و سطح معني داري در سطح اطمینان 95 درصد(05/0 = α)، با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کوچکتر 05/0 می باشد. هرسه فرضیه تأیید شد و تفاوت معنی داری بین سبک زندگی، معنای زندگی و هویت اجتماعی در زنان شاغل و خانه دار وجود دارد.

کلمات کلیدی :
سبک زندگی، معنای زندگی، هویت اجتماعی، زنان، دانشجویان


مشاهده مقاله
111
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ دی ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۱۵ اسفند ۱۴۰۲