دوره 4، شماره 39، شهریور 1400، صفحات 163 - 145
نویسندگان : فرشید اصلانی و فاطمه رجبی *

چکیده :
يکي از ابزارهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمي در يکپارچگي اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلي پیوستن به بازارهاي جهاني است، سیستم برنامه ريزي منابع سازماني است. سیستم برنامه ريزي منابع سازماني شامل طیف وسیعي از فعالیت هاي مختلفي است که به بهبود عملکرد يک سازمان منتهي مي شود و تمام داده ها و فرآيندهاي يک سازمان را در يک سیستم نرم افزاري و در قالب يک بانک اطلاعاتي بصورت پیوسته، منظم و دقیق مديريت مي نمايد. هدف پژوهش هدایت منابع سازمانی جهت خلاقیت و نوآوری در کار با میانجی گری پیچیدگی سازمانی در اداره آموزش و پرورش شاهین شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان در دسترس اداره آموزش و پرورش شاهین شهر اصفهان که تعداد آنها 208 نفر است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد 135 نفر به عنوان نمونه برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که با استفاده از سیستم های ERP از طریق تجمیع، یکپارچگی و سازگاری اطلاعات، می توان سرعت نوآوری در سازمان را افزایش داده که این خود منجر به کارآفرینی سازمانی می گردد. در صورتی که این اطلاعات در قالب نرم-افزار ERPتجمیع شود می تواند به عنوان زمینه ای برای رشد کارآفرینی سازمانی و کسب مزیات رقابتی در سازمان ها شود.

کلمات کلیدی :
پیچیدگی سازمانی، هدایت منابع سازمانی، نوآوری، خلاقیت، اداره آموزش و پرورش