دوره 5، شماره 49، تیر 1401، صفحات 348 - 362
نویسندگان : آزیتا ذاکری زاده *

چکیده :
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه سخت کوشی و مولفه های آن با انگیزش پیشرفت تحصلی دانش آموزان ناحیه2 زاهدان زاهدان بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 150 نفر از دانش آموزان متوسطه اول با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که سخت کوشی و مولفه های آن با انگیزش پیشرفت تحصلی دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات سخت کوشی از پرسشنامه سخت کوشی بارتون (1992)و برای دریافت اطلاعات انگیزش پیشرفت تحصیلی پرسشنامه استاندارد انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر (1981،1980) استفاده شد. نتایج حاصله رابطه معنادار سخت کوشی و مولفه های آن را بر اساس انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تایید نمود.

کلمات کلیدی :
انگیزش پیشرفت تحصیلی، سخت کوشی، دانش آموزان،


مشاهده مقاله
37
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ آذر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۶ تیر ۱۴۰۱