بررسی میزان رضایتمندی اساتید دپارتمان فیزیک دانشگاه تعلیم و تربیت شهید ربانی از مفردات درسی مطالعه موردی(مفردات درسی فیزیک نور، فیزیک برق و فیزیک اتم و هسته)
بررسی میزان رضایتمندی اساتید دپارتمان فیزیک دانشگاه تعلیم و تربیت شهید ربانی از مفردات درسی مطالعه موردی(مفردات درسی فیزیک نور، فیزیک برق و فیزیک اتم و هسته)
دوره 3، شماره 32، بهمن 99، صفحه 148 - 140
نویسندگان : عبدالجبار ثقیف *

چکیده :
پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی از جمله نهادهای مهمی محسوب می‌شوند که نقش استراتژیک در پیشبرد اهداف کشور دارند. به همین منظور، از پوهنتونها انتظار می‌رود به تولید دانش پرداخته و به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد موردنیاز کشور همت گمارند. این تحقیق باهدف بررسی میزان رضایتمندی اساتید دپیارتمنت فزیک دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی از مفردات درسی طی سالهای 95 و 96 انجام شده است. تحقیق حاضر نوع کاربردی بوده، روش نمونه‌گیری غیر تصادفی سهمیه‌ای انتخاب‌شده که به تعداد 3 تن استادان اناث و 7 تن استادان ذکور که مجموعاً 10 تن استادان شامل این پروسه‌اند. استادان این دیپارتمنت دارای رتبه علمی پوهنوال، پوهندوی، پوهنمل، پوهنیار و پوهیالی می‌باشند. اطلاعات با روش مصاحبه و پرسشنامه بدست آمده است. پرسشنامه‌ها بعد از دریافت وارد نرم‌افزار SPSS گردیده آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف و تی یک نمونه‌ای بالای آن صورت گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که باگذشت زمان در بخش‌های فزیک نور، فزیک برق و فزیک اتوم و هسته پدیده‌های جدیدی کشف و مورداستفاده قرار می‌گیرند. پاسخ استادان دیپارتمنت فزیک نسبت به پرسش‌های طرح‌شده بیان می‌کند که مفردات درسی دیپارتمنت فزیک دانشگاه‌های کشور باید مطابق نیازمندی‌های محصلان جامعه با توجه به امکانات آموزشی تهیه گردد.

واژگان کلیدی :
رضایتمندی اساتید، دیپارتمنت فزیک، مفردات، نصات تعلیمی و دانشگاه