دوره 5، شماره 53، آبان 1401، صفحات 13 - 26
نویسندگان : محمد حسین احمدی * و محمد مهرزاد و فریدون جعفری و محمد حسین مجیدی

چکیده :
در باب معیار و مؤلفه دینی بودن علم، دیدگاه ها و تلقی های مختلفی مطرح است. در این نوشتار دیدگاه آیت الله مصباح یزدی درمورد رابطه علم«تجربی »و دین مورد بررسی قرار گرفته است. هدف: هدف مقاله طرح و بررسی معیار های علم دینی از منظر آیت الله مصباح یزدی است. روش: روش مقاله، به لحاظ جمع آوری اطلاعات، از روش اسناد و مدارکی (کتابخانه ای ) و به لحاظ تحلیل داده ها، از روش عقلی ـ تحلیلی بهره گرفته شده است. دستاورد مقاله: استاد مصباح یزدی به نقد و بررسی دیدگاه های(مطرح و مهم) ارائه شده در باب رابطه علم ودین می پردازند؛ تعاریفی از علم و دین بر اساس روش و سیر علمی خود بیان می کنند، و محدوده هر کدام را روشن می سازند. در زمینه رابطه علم ودین معتقدند که هدف دین سعادت و کمال نهایی بشر است، بنا براین هر علمی که در این جهت باشد و در مسیر هدف نهایی دین قرار بگیرد، دینی خواهد بود. ایشان در عین حال خدمات متقابل دین و علم را متذکر می شوند. و رابطه علم ودین را از نوع (عموم و خصوص من وجه) می دانند. تعارض میان علم ودین را تلقی نا معقولی می دانند.

کلمات کلیدی :
قرآن کریم، اسلام، آیت الله مصباح یزدی، علم تجربی، دین


مشاهده مقاله
36
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱