دوره 7، شماره 71، اردیبهشت 1403، صفحات 86 - 99
نویسندگان : نرگس عبدالعباس *

چکیده :
هدف : اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی در زنان مبتلا به افسردگی. روش تحقیق : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهشی شامل روش پژوهش آزمایشی (طرح پيش ‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل برابر) که نمونه تحقیق شامل 30 نفر از زنان مبتلا به افسردگی که بصورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندار بوده است. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مانکوا و آنکوا استفاده شده است. یافته های تحقیق: درمان شناختی- رفتاری باعث کاهش ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی زنان مبتلا به افسردگی گروه‌ آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد. نتیجه گیری: اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر ناگویی هیجانی و باورهای فراشناختی در زنان مبتلا به افسردگی تاثیر قابل ملاحظه داشته است.

کلمات کلیدی :
درمان شناختی رفتاری، ناگویی هیجانی، باورهای فراشناختی


مشاهده مقاله
64
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳