دوره 5، شماره 54، آذر 1401، صفحات 1 - 13
نویسندگان : پریا فاروقی * و وجیهه خواجه و الناز زیوری

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین معلم - کودك با عزت نفس، عملکرد تحصیلی و خلاقیت شناختی کودک انجام گرفت. طرح تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه اماری این پژوهش دانش آموزان دختر پایه چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه 5 تبریز در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 3184 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد لذا طبق روش نمونه گیری تصادفی ساده 341 نفر از بین آنها انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد رفتار تعاملي معلم(QTI)، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی بود. با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان روابط بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد رابطه معلم و کودك با عزت نفس (86/0)، عملکرد تحصیلی (625/0 =r) و خلاقیت شناختی کودکان رابطه دارد (673 =r). 9/88 درصد از واریانس عزت نفس توسط رابطه معلم و کودک ، 5/40 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی توسط رابطه معلم و کودک و 3/52 درصد از واریانس خلاقیت شناختی توسط رابطه معلم و کودک تبیین شد و با توجه به نتایج جدول پیش بین رابطه معلم و کودك با عزت نفس (79/6 =t و 01/0>p) ، عملکرد تحصیلی (07/5 =t و 01/0>p) و خلاقیت شناختی کودکان (01/3 =t و 01/0>p) معنادار می باشند.

کلمات کلیدی :
رابطه بین معلم – کودك، عزت نفس، عملکرد تحصیلی، خلاقیت


مشاهده مقاله
62
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ آذر ۱۴۰۱