تاثیر جنسیت در تعامل با اعتیاد بر افسردگی و افکار خودکشی
تاثیر جنسیت در تعامل با اعتیاد بر افسردگی و افکار خودکشی
دوره 2، شماره 19، دی 98، صفحه 105-97
نویسندگان : مانا علیجان زاده کاشی * و محمد رضا زربخش بحری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جنسیت در تعامل با اعتیاد بر افسردگی و افکار خودکشی است. این پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای است. جامعه‌ی آماری پژوهش را معتادان زن و مرد حاضر در مراکز ترک اعتیاد شهرستان بابل و خانواده‌هایشان که دارای مشکل اعتیاد نبودند به عنوان جامعه غیر معتاد تشکیل دادند. برای نمونه از جامعه‌ی معتادان 35 مرد و 35 زن به شیوه‌ی تصادفی ساده (قرعه کشی) و از جامعه‌ی غیر معتادان (خانواده‌ی افراد معتاد)، 35 مرد و 35 زن به شیوه‌ی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از ویرایش دوم پرسشنامه‌ی افسردگی بک (BDI-II) و پرسشنامه خودکشی بک استفاده گردیده است. اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس دو عاملی، واریانس یک راهه و مقایسه میانگین‌ها تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد جنسیت در تعامل با اعتیاد بر افسردگی و افکار خودکشی تاثیر دارد. بر اساس اطلاعات بدست آمده افسردگی و افکار خودکشی در زنان بیشتر از مردان است. همچنین میزان افسردگی و افکار خودکشی در معتادان بیشتر از غیر معتادان است. در نتیجه میزان افکار خودکشی و افسردگی در زنان معتاد بیشتر از غیر معتاد است و همچنین گروه معتاد در مقایسه با غیر معتاد از افسردگی و افکار خودکشی بیشتری رنج می‌برند.

واژگان کلیدی :
اعتیاد، افسردگی، افکار خودکشی