مطالعه توسعه انسانی، آموزش و نابرابری
مطالعه توسعه انسانی، آموزش و نابرابری
دوره 1، شماره 6، آذر 97، صفحه
نویسندگان : جواد شیرکرمی * و حسین عزیزی نژاد و روح اله میرشکاری

چکیده :
همگام با توسعه جوامع بشری، عواملی نظیر توسعه ناموزون و شکاف بین جوامع همواره مطرح بوده است. از طرفی، هر گونه تغییر سازنده‌ای بدون توجه به تربیت نیروی انسانی و فرصت‌های برابر، ثمربخش نخواهد بود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه مفاهیم توسعه، آموزش و نابرابری صورت گرفته¬است. به منظور جمع آوری مطالب لازم، از مجموعه آثار مرتبط و چاپ شده در ارتباط با موضوع، استفاده شده و سپس به توصیف و تحلیل مباحث جمع آوری شده پرداخته شده است. بر اساس مطالعه و بررسی اسناد و مطالب، می توان نتیجه گرفت جوامعي به پيشرفت، ترقي و تعالي دست یافته¬اند که توانسته¬ اند نيروی انسانی خود را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا دهند و استعدادهاي نهفته و بالقوه آنها را شکوفا سازند. بنابراین کشورهای در حال توسعه به انواع سرمایه¬گذاری بر روی انسان در ابعادی نظیر تربيت حرفه¬اي، بهداشت، حمل و نقل، و .. توجه بیشتری دارند. در دهه های اخیر، همچنان درصد بیسوادی در آفریقا و برخی کشورهای آسیایی بالاست. ایران در زمینه شاخص های امید به زندگی و میانگین سالهای حضور در مدرسه، در طی دهه های اخیر تغییرات مطلوبی داشته است.

واژگان کلیدی :
توسعه، نیروی انسانی، آموزش، نابرابری