بررسی وضعیت مدیریت زمان و تاثیر آن بر بهبود بهره وری کارکنان با تاکید بر متغیر میانجی کاهش استرس شغلی کارکنان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ارومیه
بررسی وضعیت مدیریت زمان و تاثیر آن بر بهبود بهره وری کارکنان با تاکید بر متغیر میانجی کاهش استرس شغلی کارکنان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ارومیه
دوره 1، شماره 4، مهر 1397، صفحه 13-1
نویسندگان : سمیرا مهدی یان * و فرهاد نژاد ایرانی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت مدیریت زمان و تاثیر آن بر بهبود بهره وری کارکنان با تاکید بر متغیر میانجی کاهش استرس شغلی کارکنان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ارومیه مي‌باشد. پژوهش حاضر از حيث هدف كاربردي مي باشد و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای میدانی و به صورت پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش و موضوع پژوهش جامعۀ آماري، این پژوهش شامل کارکنان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ارومیه می باشد؛ که تعداد آنها 3475 نفر می باشد. در اين پژوهش به دلیل پراکندگی جامعه آماری در سطح شهر از روش نمونه گیری خوشه ای نمونه آماری انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. براي تعيين روايي پرسشنامه‌ها از روش روايي صوری استفاده گرديده است و همچنین براي تعيين پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده و ضرايب نشان داد که ابزار جمع آوری اطلاعات از پايايي لازم برخور دار مي‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS آزمون t تک نمونه ای و همچنین نرم افزار لیزرل (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شد؛ که نتایج بدست آمده نشان داد که مدیریت زمان باعث بهبود بهره وری کارکنان از طریق تاثیر میانجی کاهش استرس شغلی کارکنان در مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان ارومیه می شود.

واژگان کلیدی :
مدیریت زمان، کاهش استرس کارکنان، بهبود بهره وری کارکنان