بررسی تاثیر هوش هیجانی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان استان آذربایجان غربی
بررسی تاثیر هوش هیجانی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان استان آذربایجان غربی
دوره 1، شماره 6، آذر 97، صفحه
نویسندگان : پریسا احمدی پور * و رضا بهزاد نقده و رحیم حسن زاده

چکیده :
ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ بررسی تاثیر هوش هیجانی و فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان آذربایجان غربی ﺑـﻮد. ﻧﻤﻮﻧـﻪي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ، ﺷﺎﻣﻞ 298 داﻧﺶ آﻣﻮز 123 دﺧﺘﺮ و 175 ﭘﺴﺮ ﺳﺎل اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن آذربایجان غربی ﺑـﻮد. ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ي آﮔـﺎﻫﻲ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷـﺮاو و دﻧﻴﺴـﻮن، ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي ﭘﻴﻨﺘـﺮﻳﭻ و ديﮔـﺮوت، و آزﻣـﻮن ﻫﻮﺷـﻲ ﭘﻴﺶ روﻧﺪه ي رﻳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻧﻴـﺰ از ﻧﻤـﺮات آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم درس رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ اﺑﺰارﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل آنﻫـﺎ ﺑـﻮد. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دارد (β =0/51) و ﺑﻌـﺪ از آن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي (β =0/16) و ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ (β =0/11) ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، از ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ داﻧﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ (β =0/19) و راﻫﺒﺮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت (β =0/23) ﺳـﻬﻢ ﻣﻌﻨـﺎداري در ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دارﻧﺪ. در اداﻣﻪ ي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪ.

واژگان کلیدی :
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻫﻮش، ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي، ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ، داﻧـﺶ ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت.