اثربخشي آموزش نظم بخشی هيجاني بر سخت رویی و احساسات مثبت در زنان متاهل شاغل در بیمارستان
اثربخشي آموزش نظم بخشی هيجاني بر سخت رویی و احساسات مثبت در زنان متاهل شاغل در بیمارستان
دوره 2، شماره 14، مرداد 1398، صفحه 43-54
نویسندگان : زینب کریمی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموزش نظم بخشی هيجاني بر سخت رویی و احساسات مثبت در زنان متاهل شاغل بود. روش اين پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شاغل در بيمارستان هاي دولتی شهر اهواز بود. از بین جامعه آماری، 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمايشي و کنترل (در هر گروه 15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سخت رویی روان شناختي اهواز و احساسات مثبت وينر بود. براي تحليل داده ها از تحليل كواريانس چند متغيره و يك متغيره استفاده شد. نتايج نشان داد که آموزش نظم بخشی هيجاني موجب افزايش سخت رویی ، احساسات مثبت در زنان متاهل شاغل شده است.

واژگان کلیدی :
آموزش نظم بخشی هيجاني ، سخت رویی ، احساسات مثبت ، زنان متاهل شاغل